banner web

Dobrodošli na Dan profesionalne orijentacije!

naslovna lat
naslovna cir
naslovna eng

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                         

FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaje Komisija za ocjenu doktorskih disertacija i korigovane radne verzije projekta doktorskih disertacija kandidata:

 

  1. Lamija Kršić, MA

                NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Postmoderni obzori tumačenja umjetnosti: tekstualnost i vizualnost

                KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

                Predsjednik: Dr. Fatima Lačević, profesor emeritus Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

              Članovi:                 

  1. Dr. Dubravka Pozderac Lejlić, vanredni profesor Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu Univerziteta u Sarajevu,
  2. Dr. Sulejman Bosto, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
  1. Alma Žerić, MA

                NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Metafore u časopisima za žene i muškarce na engleskom jeziku

                 KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

                Predsjednik: Dr. Nihada Delibegović Džanić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,

              Članovi:                 

  1. Dr. Merima Osmankadić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  2. Dr. Adisa Imamović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
  1. Mr. Mirna Marković

                NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Psihološki ugovor i stavovi prema radu akademskog osoblja

                 KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

                Predsjednik: Dr. Dženana Husremović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

              Članovi:                 

  1. Dr. Nermin Đapo, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  2. Dr. Sibela Zvizdić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKIH DISERTACIJA I KORIGOVANIH RADNIH VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKIH DISERTACIJA KANDIDATA: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 5. 4. do  4.  5. 2018. godine.

KURS JAPANSKOG JEZIKA

AkademskiKalendar 2017 2018

Akademski kalendar za

2017/2018. godinu

Mogućnost finansiranja dodiplomskog     (I ciklus), master (II ciklus), te doktorskog (III ciklus) studija putem kreditiranja kod Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina.

Više informacija dostupno je putem telefona: 033 287 674 i 033 287 442.

eLADE Centro Acreditado