UNIVERZITET U SARAJEVU                                                           

FILOZOFSKI FAKULTET           

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata:


Mr. Mirsad Turanović

            NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Pitanje pokrivanja žena u kemalističkom diskursu

           

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

 

            Predsjednik: Dr. Sabina Bakšić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  

             

Članovi:                     

  • Adnan Kadrić, naučni savjetnik Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu,
  • Merima Osmankadić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 24. 06. do 23. 07. 2020. godine.