U cilju ostvarivanja i dodatnog jačanja istraživačke misije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, osnaživanja pristupa najnovijim naučnim informacijama u oblasti historiografskih i srodnih istraživanja, planiranja i provođenja kvalitetnih naučnoistraživačkih projekata i stručnih aktivnosti pri Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Centar NIRSA) formiran je Centar za historijska istraživanja (CeHIS).

Centar za historijska istraživanja teži izgrađivati i jačati visoke naučne standarde u oblasti historiografije te afirmirati kritički pogled na prošlost. Misija je Centra afirmirati naučnoistraživački rad u oblasti historiografije i jačati međusobne komunikacije unutar bosanskohercegovačke historiografije kao i snažno povezivanje sa susjednim i drugim historiografijama.

U namjeri ispunjenja svoje misije Centar svoje ciljeve realizira:

  1. izradom i realizacijom nezavisnih, inovativnih i znanstveno utemeljenih istraživačkih i stručnih projekata te poticanjem i koordinacijom projektnih aktivnosti;
  2. umrežavanjem bosanskohercegovačke historiografske zajednice sa inozemnim stručnjacima i institucijama u oblasti historiografije i srodnih disciplina;
  3. organiziranjem seminara i radionica za lično i profesionalno usavršavanje, konferencija, naučnih i stručnih skupova, okruglih stolova, javnih rasprava, foruma i sl.;
  4. u saradnji sa srodnim i drugim centrima i institucijama objavljivanjem originalnih izdanja, prijevoda, zbornika, priručnika, biltena i drugih publikacija;
  5. razvijanjem saradnje sa drugim srodnim bosanskohercegovačkim i stranim centrima, institucijama i organizacijama;
  6. javnim zagovaranjem stavova koje smatra korisnim i opravdanim za razvoj istraživačke misije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Centar za historijska istraživanja radit će na jačanju vidljivosti rezultata svoga rada kroz izradu promotivnih materijala i izgradnju prepoznatljivog vizuelnog identiteta korištenjem savremenih tehnologija i sredstava komuniciranja.