Misija Centra za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje (CPIES) postavljena je u skladu sa humanističkim principima psihologije kao nauke te potrebama našeg društva. Aktivnosti CPIES-a usmjerene su na primjenu psiholoških spoznaja s ciljem pokretanja razvoja društva u cjelini, unapređenja kvalitete življenja, razvijanja i unapređenja ljudskih potencijala te poticanja razvoja blagostanja pojedinca.

CPIES je zamišljen kao centar naučno-istraživačkih, edukativnih i savjetodavnih aktivnosti koje se predlažu, osmišljavaju i realiziraju od strane nastavnika i saradnika Odsjeka za psihologiju ili u saradnji sa drugim institucijama i organizacijama. 

Tri  su osnovne grupe aktivnosti koje se mogu planirati i realizirati u okviru CPIES: 

  1. Naučno-istraživačke aktivnosti (Realizacija fundamentalnih i aplikativnih naučno-istraživačkih projekata na prijedlog i uz koordinaciju Odsjeka, samostalno ili u saradnji sa pojedincima ili institucijama.)
  2. Edukacijske aktivnosti (npr. komercijalne edukacijske aktivnosti namijenjene edukaciji psihologa i drugih stručnjaka, i to u specifičnim područjima, poput: primjene psiholoških testova i tehnika, psihološkog obrazovanja sadašnjih i budućih nastavnika, uspješnog učenja i poučavanja, edukacije nastavnika za odgojno-obrazovni rad sa djecom sa posebnim potrebama, unapređenja komunikacijskih kompetencija, treninga asertivnosti, itd.; edukacijske aktivnosti usmjerene ka unapređenju kompetencija studenata iz fundamentalnih ali i primijenjenih oblasti psihologije.)
  3. Savjetodavne aktivnosti (npr. savjetodavni rad za različite ciljne populacije, prvenstveno za studente, nastavno-naučno osoblje, organizacije i kompanije; savjetodavni rad sa studentima koji imaju problema i poteškoća u učenju, ali i drugima koji se suočavaju sa različitim problemima prilagodbe na poslu ili u svakodnevnom životu; savjetodavni rad usmjeren prema kompanijama i menadžerima u procesu selekcije kandidata i razvoja ljudskih resursa itd.)

Pored navedenog, važna aktivnost Centra jeste i izdavačka djelatnost, primarno usmjerena publikovanju rezultata istraživanja provedenih u Centru, ali i naučno-istraživačkih radova naučnika, istraživača i stručnjaka iz prakse prezentiranih u okviru naučno-stručnog skupa V sarajevski dani psihologije, koji se svake dvije godine realizira u organizaciji Odsjeka za psihologiju. Prema ukazanim potrebama i mogućnostima, Centar može biti nosilac ključnih aktivnosti u procesu izrade monografija, priručnika, knjiga i sl.