Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Način provjere znanja: kontinuirano tokom semestra, 2 testa (prvi sredinom, drugi krajem semestra), 1 seminarski rad ili završni ispit

Za studente na dvopredmetnom studiju, konačna ocjena se dobija na osnovu pohađanja nastave i aktivnosti na času (10%) i dva parcijalna ispita (svaki po 45%).

Za studente na jednopredmetnom studiju, konačna ocjena se dobija na osnovu pohađanja nastave i aktivnosti na času (10%) , dva parcijalna ispita (svaki po 30%) i seminarskog rada (30%).

Ukoliko je srednja ocjena parcijala 55% i više, student je položio ispitni dio, ali samo pod uslovom da nijedna od ocjena na parcijalama nije manja od 50%. Ako je ijedna parcijala ispod 50%, izlazi se na popravni ispit za taj dio gradiva.

Student koji predmet položi tek u popravnom roku može dobiti jedino prolaznu ocjenu (6).

 

Broj indeksa

p1

45298

71%

45252

82%

47939

37%

47938

78%

47178

45%

46925

45%

47566

56%

47677

74%

47954

84%

47920

71%

47937

89%

47928

70%

47158

0%

46423

55%

46370

42%

47313

26%

 

Iz Odsjeka