Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Književne teorije I (2017-2018)

Način provjere znanja: kontinuirano tokom semestra, 2 testa (prvi sredinom, drugi krajem semestra), 1 seminarski rad ili završni ispit

Za studente na dvopredmetnom studiju, konačna ocjena se dobija na osnovu pohađanja nastave i aktivnosti na času (10%) i dva parcijalna ispita (svaki po 45%).

Za studente na jednopredmetnom studiju, konačna ocjena se dobija na osnovu pohađanja nastave i aktivnosti na času (10%) , dva parcijalna ispita (svaki po 30%) i seminarskog rada (30%).

Ukoliko je srednja ocjena parcijala 55% i više, student je položio ispitni dio, ali samo pod uslovom da nijedna od ocjena na parcijalama nije manja od 50%. Ako je ijedna parcijala ispod 50%, izlazi se na popravni ispit za taj dio gradiva.

Student koji predmet položi tek u popravnom roku može dobiti jedino prolaznu ocjenu (6).

 

Februar: 06.

Broj indeksa

p1

p2

45298

71%

53%

45252

82%

 

47939

37%

17%

47938

78%

69%

47178

45%

 

46925

45%

40%

47566

56%

56%

47677

74%

84%

47954

84%

86%

47920

71%

45%

47937

89%

77%

47928

70%

 

47158

0%

 

46423

55%

35% (djelimično isto kao 46370)

46370

42%

45% (djelimično isto kao 46423)

47313

26%

 

46419

 

24%

47547

 

3%

46888

 

23%

47308

 

43%