UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t 

MAGISTARSKA RADNJA

1) Diana Riđić branit će magistarski rad iz psihologije pod naslovom:

Psihosocijalna prilagodba kod tražitelja azila s Kosova

Odbrana će se održati 13.12.2018. godine u 10 sati, sala 82/I.

            

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati rad u prostorijama Fakulteta, najkasnije osam dana prije odbrane.