UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t  

MAGISTARSKA RADNJA

 

1) Ajsela Bučan-Varatanović branit će magistarski rad iz psihologije pod naslovom:

Psihološka prilogodba adolescenata na hroničnu bolest diabetes tip 1

Odbrana će se održati  29.03.2019. godine u  13 sati, sala 82/I.

            

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati rad u prostorijama Fakulteta, najkasnije osam dana prije odbrane.