UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

DOKTORSKE DISERTACIJE – III CIKLUS STUDIJA

 

1) Džana Rahimić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom

Izvornost pojma techne i njegova eksplikacija kod Heideggera.

Odbrana je zakazana za 16. 5. 2019. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

2) Mirza Bašić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom

Somatski frazemi u turskome i ekvivalenti u bosnskom jeziku: kognitivnolingvistička analiza.

Odbrana je zakazana za 17. 5. 2019. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

3) Merima Zukić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom

Povezanost kognitivnog opterećenja, intrinzične motivacije i metakognitivnih strategija učenja.

Odbrana je zakazana za 21. 5. 2019. godine u 12 sati, sala 82/I.

 

4) Tarik Ćušić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom

Jezik i grafijske odlike Erlangenskog rukopisa.

Odbrana je zakazana za  23. 5. 2019. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

5) Tomislav Tadić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom

Političke religije i kulturna trauma u tranzicijskim društvima.

Odbrana je zakazana za 28. 5. 2019. godine u 11 sati, sala 82/I.

 

Pristup odbranama je slobodan.