UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

MAGISTARSKA RADNJA

1) Sanita Jazvin branit će magistarski rad iz pedagogije pod naslovom:

 Uloga nastavnika u prevenciji vršnjačkog nasilja u osnovnoj u školi

Odbrana će se održati 18. 12. 2019. godine u 10 sati, sala 82/I.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati rad u prostorijama Fakulteta, najkasnije osam dana prije odbrane.