OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR  

ZA I. i II. CIKLUS STUDIJA

OD 10.02.2020. DO 24.02.2020. GODINE

Potrebni dokumenti:

  1. Indeks sa potpisima (za redovne i redovne samofinansirajuće studente) predmetnih nastavnika i asistenata, kao dokaz o prisustvu predavanjima i vježbama
  2. Jedan semestralni list (popunjene obje strane)
  3. Dokaz o izvršenoj uplati druge rate za redovne samofinansirajuće i vanredne studente, ukoliko školarinu plaćaju na dvije rate (Uplatu izvršiti po Instrukciji o načinu studentskih uplata oglašenoj na web stranici Fakulteta i oglasnim pločama)
  4. Studenti kojima je odobrena kolizija, uz upisni materijal treba da prilože popunjen obrazac za prijavu kolizionih ispita
  5. Studenti, strani državljani, moraju dostaviti dokaz o regulisanom boravku u BiH

 Studentska služba