Doktorski studij iz književnosti naroda BiH nastavlja dugu tradiciju postdiplomskih studija iz oblasti proučavanja književnosti na Filozofskome fakultetu u Sarajevu, uz napomenu da sada ovaj doktorski studij samostalno organizira i vodi Odsjek za književnosti naroda BiH. Temeljni cilj i nakana ovoga doktorskog studija jeste da se samim polaznicima (doktorandima) ponudi lepeza različitih nastavnih kolegija putem kojih će se osposobiti za različita književnoteorijska, književnohistorijska i književnokritička tumačenja iz oblasti književnosti naroda BiH.

Pravo prijave na doktorski studij iz književnosti naroda BiH imaju kandidati/kandidatkinje koji su prethodno stekli akademsko zvanja magistra/magistrice iz književnosti naroda BiH ili nekog drugog srodnog studija književnosti uz uvjet da su tokom prethodnoga studija ostvarili  prosječnu ocjenu osam (8). Završetkom doktorskoga studija iz književnosti naroda BiH  polaznici se prvenstveno obučavaju za znanstveni rad iz oblasti proučavanja historije književnosti naroda BIH i adekvatno tome stječu zvanje doktora/ice književnohistorijskih nauka – književnosti naroda BiH.

Nastavno-znanstveni proces na Doktorskome studiju iz oblasti književnosti naroda BiH odvija se tokom šest semestara, a tokom nastavno-znanstvenog procesa opterećenje polaznika studija iskazuje se putem stjecanja studijskih bodova (ECTS), bilo pojedinačno po planiranim nastavnim predmetima (10 ECTS, odnosno 9 ECTS po nastavnom predmetu), bilo zbirno po semestrima (30 ECTS po semestru, što čini ukupno 180 ECTS).

Nastavni predmeti na ovome doktorskome studiju dijele se na obavezne i izborne (tokom prvog, drugog i trećeg semestra), dok su četvrti, peti i šesti semestar predviđeni za izradu doktorske disertacije uz vodstvo mentora.

Principijalno, obavezni predmeti su više metodologijskoga karaktera i predviđeni su uglavnom za prvi semestar, dok su izborni predmeti uže specificirani i polaznici studija ih slobodno odabiraju prema svojim studijskim intresovanjima. Završni ispiti iz svih nastavnih predmeta polažu se nakon odslušane nastave, a najkasnije do kraja četvrtog studijskog semestra.

Doktorski  studij okončava se odbranom doktorske disertacije, koja se valorizira sa 90 ECTS. Tema doktorske disertacije sa obrazloženjem prijavljue se najkasnije do kraja trećeg studijskog semestra, a doktorska disertacija izrađuje se uz aktivno mentorstvo određenog mentora tokom četvrtog, petog i šestog studijskog semestra. U slučaju opravdane potrebe, to vrijeme može se i prolongirati, o čemu odlučuje Doktoralno vijeće ili drugi nadležni organ u skladu sa zakonskim propisima. Doktorska disertacija brani se javno pred članovima izabrane komisije, koju, u skladu sa važećom zakonskom procedurom, imenuje Vijeće Doktorskoga studija ili neki drugi nadležni organ.

Sastavni dio obaveza polaznika Doktorskoga studija iz književnosti naroda BiH jeste i samostalni naučnoistraživački rad, te je u skladu s tim propisima polaznik studija obavezan objaviti najmanje dva znanstvena rada u referentnim znanstvenim publikacijama u zemlji ili inozemstvu (časopisi, konferencijski zbornici ili knjige) ili izlagati najmanje dva referata na znanstvenim skupovima u zemlji ili inozemstvu, uz napomenu da ti radovi moraju biti vezani za oblast proučavanja književnosti naroda BiH, odnosno one uže znanstvene oblasti kojoj pripada doktorska disertacija polaznika, a što se valorizira sa po 3 ECTS u drugom i trećem studijskom semestru.

 

TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA

Šest semestara, odnosno tri godine