Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/19,  02-01/20, 02-01/22, 02-01/23, 02-01/25, 02-01/26,  02-01/28, 02-01/30, 02-01/31, 02-01/32, 02-01/34, 02-01/35, 02-01/36, 02-01/37 od 13. 2. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-8-74/19  od 27. 2. 2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

 

 1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA, GRANA: SVJETSKA I BOSANSKOHERCEGOVAČKA HISTORIJA-STARI VIJEK (predmeti: Historija drevnih civilizacija i klasičnog doba I, Historija klasičnog doba II, Civilizacije klasičnog doba Grčke i Rima), na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, TURKOLOGIJA, (predmeti: Divanska književnost na osmanskom turskom jeziku u BiH, Uvod u tursku književnost 1 i 2, Uvod u studij turkologije 1 i 2, Uvod u klasičnu osmansku književnost, Klasična osmanska književnost, Postklasična osmanska književnost, Moderna turska književnost 1 i 2, Islamska paleografija, Osmanska diplomatika), na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, TURKOLOGIJA, (predmeti: Fonetika i fonologija turskog jezika, Osnove morfologije turskog jezika, Morfologija turskog jezika, Uvod u sintaksu turskog jezika, Pragmatika turskog jezika 1 i 2, Pragmatika turskog jezika, Uvod u metodiku nastave turskog jezika 1 i 2), FILOLOGIJA, LINGVISTIKA (predmet: Uvod u lingvistiku), na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA, književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost (predmeti: Uvod u studij književnosti, Engleska književnost do 1500., IP Britanska drama u prvoj polovini XX stoljeća, Britanska drama (1970-1990)), ANGLISTIKA, književnosti na engleskom jeziku, američka književnost (predmeti: Uvod u savremenu američku dramu/ IP Uvod u savremenu američku dramu, IP Savremena američka drama), ANGLISTIKA, književnosti na engleskom jeziku, kulturološke studije (predmeti: Američka kultura, IP Britanska drama na filmu), na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: ZDRAVSTVENA I KLINIČKA PSIHOLOGIJA (predmeti: Uvod u psihopatologiju, Psihopatologija, Uvod u kliničku psihologiju), BIOLOŠKA PSIHOLOGIJA (predmet: IP Psihologija boli), ZAJEDNIČKI PREDMET: Osnovi psihologije, na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), GRANA: BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK, Historija jezika (predmeti: Historijska gramatika I i II, Poredbena gramatika slavenskih jezika, Jezik srednjovjekovnih kancelarija), OPĆI PREDMET/I (Bosanski, hrvatski, srpski jezik I i II), na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. NASTAVNIK (SVA ZVANJA) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: ARHEOLOGIJA, GRANA: SREDNJI VIJEK (predmeti: Arheologija ranog srednjeg vijeka, Srednjovjekovna arheologija Bosne i Hercegovine, Arheologija seobe naroda), na Odsjeku za historiju, Katedra za arheologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. NASTAVNIK (SVA ZVANJA) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA UMJETNOSTI, GRANA: UMJETNOST ANTIKE I SREDNJEG VIJEKA (predmeti: Umjetnost ranog srednjeg vijeka, Umjetnost Bizanta, Umjetnost romanike i gotike), UMJETNOST NOVOG VIJEKA (predmet: Umjetnost renesanse i baroka), na  Odsjeku za historiju, Katedra za historiju umjetnosti, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. NASTAVNIK (SVA ZVANJA) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: klasična filologija, latinski jezik (predmeti: Uvod u klasičnu filologiju I i II, Pregled rimske književnosti I i II, Rimska književnost I, II, III i IV, Latinska historijska gramatika I i II, Metrika, Rimska književnost I: Proza zlatnog vijeka, Rimska književnost II: Poezija zlatnog vijeka, Starolatinski natpisi), na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA, Engleski jezik, Savremeni engleski jezik (predmeti: Savremeni engleski jezik 1 i 2), ENGLESKI JEZIK: METODIKA (predmeti: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Metodika nastave engleskog jezika, Pedagoška praksa 1 i 2), OPĆI PREDMET/I (predmeti: Engleski jezik 1 i 2), na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: ARHEOLOGIJA, GRANA: OPĆA ARHEOLOGIJA (predmeti: Uvod u arheologiju 1 i 2), PRETHISTORIJA (predmeti: Paleolit i mezolit, Neolit i eneolit, Metalno doba, Metalno doba Bosne i Hercegovine i okruženja 1 i 2, Neolit i eneolit Bosne i Hercegovine, Litičke industrije starijeg kamenog doba, Kulturne odlike neolita i eneolita, Brončano i željezno doba na području Bosne i Hercegovine), na Odsjeku za historiju, Katedra za arheologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. LEKTOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), GRANA: bosanski, hrvatski i srpski jezik, Savremeni (Standardni jezik), (predmeti: Morfologija I i II, Dijalektologija I i II, Lektorski seminar I i II), OPĆI PREDMET/I (Bosanski, hrvatski, srpski jezik I i II), na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. LEKTOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: Francuski jezik (predmeti: Pregled francuske gramatike I i II, Morfosintaksa francuskog jezika I i II, Sintaksa francuskog jezika I i II, Kontrastivna analiza I i II/ francuski – bosanski/hrvatski/srpski jezik, Savremeni francuski jezik I, Savremeni francuski jezik) ROMANISTIKA: Historija romanskih jezika (Historija francuskog jezika sa srednjovjekovnom književnošću, Romanska medijevistika I i II, IP Romanska medijevistika I i II, Od latinskog do savremenih romanskih jezika), na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. LEKTOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: Italijanski jezik (predmeti: Italijanski jezik I, II, III i IV, Sintaksa italijanskog jezika I i II, Savremeni italijanski jezik I, II i III), na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

Konkurs je objavljen 9. 3. 2019. godine i ostaje otvoren do 23. 3. 2019. godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-240, Služba za pravne, poslove kvaliteta, personalne i opće poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje


Kompletan tekst Konkursa, sa prijavom na Konkurs, možete preuzeti sa linka ispod.

Konkurs i prijava na Konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine