Na osnovu odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/24 od 13. 2. 2019. godine  i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-8-74/19  od 27. 2. 2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

 

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA, Njemački jezik, lingvistika (predmeti: Ortoepija njemačkog jezika, Uvod u fonetiku i fonologiju, Gramatika njemačkog govornog jezika, IP Analiza razgovora, Osnove ortofonije), OPĆI PREDMET: Njemački jezik 2, na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

1 izvršilac, puno radno vrijeme


 

Konkurs je objavljen 23. 3. 2019. godine i ostaje otvoren do 6. 4. 2019. godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-240, Služba za pravne, poslove kvaliteta, personalne i opće poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine