Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/118 od 15. 4. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-12-14/19  od 6. 5. 2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA, književnost na engleskom jeziku, engleska književnost (predmeti: Uvod u studij književnosti, Engleska književnost do 1500. godine, Engleska renesansna književnost, Engleski roman 18. i 19.stoljeća, Poezija engleskog predromantizma, Poezija engleskog romantizma (1800.-1900.), ANGLISTIKA, književnost na engleskom jeziku, američka književnost (predmeti: Američki transcendentalizam, Američki modernizam: 20.-te godine 20. stoljeća), ANGLISTIKA, književnostna engleskom jeziku, kulturološke studije (predmeti: Društvena i kulturna historija VelikeBritanije do 1485., Društvena i kulturna historija Velike Britanije nakon 1485.), na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac, puno radno vrijeme

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod.

Konkurs je objavljen 25. 5. 2019. godine i ostaje otvoren do 8. 6. 2019. godine.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-240, Služba za pravne, poslove kvaliteta, personalne i opće poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje


Prilozi:

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine