Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/119, 02-01/120, 02-01/121 i 02-01/122 od 15. 4. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-12-14/19  od 6. 5. 2019. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

 

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA, Njemački jezik, lingvistika (predmeti: Uvod u lingvistiku, Uvod u sintaksu njemačkog jezika, Valentna gramatika, Tekstna lingvistika, Historija jezika FIL GER 330, Semantika, IP Jezik i mediji, Historija jezika FIL GER 509) na Odsjeku za germanistiku

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA, Njemačka književnost (predmeti: Pregled historije njemačke književnosti 2, Njemačkaknjiževnost XVIII stoljeća, Njemački romantizam, Savremena austrijska književnost, Teme i motivi iz njemačke književnosti, Njemačka i austrijska književnost XXI stoljeća), GERMANISTIKA, Njemačka književnost, kulturologija (predmeti: Uvod u kulturologiju, Književnost i kulturaaustrijske moderne, IP Uvod u teoriju i analizu medija, IP Kulturalni narativi) na Odsjeku za germanistiku

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA, GRANA: SVJETSKA I BOSANSKOHERCEGOVAČKA HISTORIJA - NOVI VIJEK I SAVREMENO DOBA (predmeti: Bosna i Hercegovina od kraja 18. stoljeća do 1918. godine, Bosanskohercegovačko društvo od kraja 18. stoljeća do 1918., Jugoistočna Evropa od kraja 18. stoljeća do 1918. godine, IP Bosna i Hercegovina i njeni susjedi u 19. stoljeću, IP Bosna i Hercegovina u međunarodnim odnosima u 19. stoljeću, IP Vojna organizacija u Osmanskom carstvu) na Odsjeku za historiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. ISTO ZVANJE VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA:ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, ARABISTIKA (predmeti: Fonetika i uvod u morfologiju arapskog jezika, Morfologija arapskog jezika, Morfosintaksa arapskog jezika 1 i 2, Sintaksaarapskog jezika 1, 2, 3 i 4, Leksikologija, Sintaksa funkcionalnih stilova u arapskom jeziku, Uvod u metodiku nastave arapskog jezika, Metodika nastave arapskog jezika 1, 2 i 3) na Odsjeku za orijentalnu filologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme


Konkurs je objavljen 8. 6. 2019. godine i ostaje otvoren do 22. 6. 2019. godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-240, Služba za pravne, poslove kvaliteta, personalne i opće poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine