Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/15, 02-01/29, 02-01/30, 02-01/33, 02-01/34, 02-01/36, 02-01/37 od 27. 1. 2020. godine i  03-02/50 od 31. 1. 2020. godine i  saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-3-52/20 od 26. 2. 2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

Konkursi za napredovanja (sve navedene pozicije) u akademska naučnonastavna zvanja, vrše se u skladu sa članom 103. i 119. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17. ) i članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine   

 

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANA: ANDRAGOGIJA (predmeti: Osnove andragogije, Obrazovanje odraslih), SPECIJALNE ODGOJNE DISCIPLINE (predmet: Medicinska pedagogija), DIDAKTIKA (predmeti:Temeljna nastavna umijeća (zajednički predmet) i Komunikacija u nastavi (zajednički predmet)), OPĆA PEDAGOGIJA (predmeti: Pedagogija 1 i 2 (zajednički predmeti)), POSEBNE PEDAGOGIJE (predmet:Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada) na Odsjeku za pedagogiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: INFORMACIJSKE NAUKE, GRANA: BIBLIOTEKARSTVO (PREDMETI: Bibliografija Bosne i Hercegovine 1, Organizacija informacija, Bibliografija Bosne i Hercegovine 2, Bibliografska kontrola II, Baze podataka, IP Informacijski izvori i službe, Informacijski sistemi i mrežniservisi, Informacijski sistemi, Oblikovanje i održavanje mrežnih stranica, Osnove web dizajna) na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA),GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, ARABISTIKA, (predmeti: Stara arapska književnost/IP Stara arapska književnost, Klasična arapska književnost/IP Klasična arapska književnost, Moderna arapska književnost 1/IP Moderna arapska književnost 1,Moderna arapska književnost 2/ IP Moderna arapska književnost 2, Poetika stare arapske književnosti/IP Poetika stare arapske književnosti, Poetika klasične arapske književnosti/IP Poetika klasične arapske književnosti, Savremena arapska poezija,Savremena arapska proza, Savremeni arapski roman, Arapska stilistika i metrika), HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, književnost(predmet: Teorija i metodologija proučavanja književnosti) na Odsjeku za orijentalnu filologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE (PREDMETI: Uvod u orijentalnu filologiju, Orijentalno-islamska civilizacija 1, 2 i 3, Metodologija i tehnika naučnog rada, Stvaralaštvo Bošnjaka na orijentalnim jezicima, Savremeni Bliski istok), IRANISTIKA (predmet: Uvod u iranistiku/IP Uvod u iranistiku) na Odsjeku za orijentalnu filologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA, Njemački jezik, lingvistika (predmeti: Tvorba riječi u njemačkom jeziku 1 i 2, Leksikologija, IP Stilistika, Pravci u lingvistici) na Odsjeku za germanistiku

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA: KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST (PREDMETI: Poetika lirskog teksta 1, Poetika lirskog teksta 2, IP Kreativno pisanje, Umjetnost i kritika, IP Umjetnost i kritika, IP Pjesništvo, filozofija, jezik, Pjesništvo i popularna kultura, IP Pjesništvo i popularna kultura) na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANA: SPECIJALNE ODGOJNE DISCIPLINE (predmeti: Specijalna pedagogija 1, 2, 3, 4, 5 i 6, Učenici s teškoćama u razvoju, Specifičnosti istraživanja odgojno obrazovnog rada s učenicima s teškoćama u razvoju), KOMPARATIVNA PEDAGOGIJA(predmeti: Interkulturalni odgoj, Obrazovne politike i upravljanje obrazovnim sistemima), POSEBNE PEDAGOGIJE (predmet: IP Muzejska pedagogija), OPĆA PEDAGOGIJA (predmet: Pedagogija 1 i 2 (zajednički predmeti)) na Odsjeku za pedagogiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANA: OPĆA PEDAGOGIJA (predmeti: Uvod u pedagogiju, Sociologija odgoja, Sociologija obrazovanja), POSEBNE PEDAGOGIJE (predmeti: Školska pedagogija 1 i 2, Menadžment u obrazovanju), ISTRAŽIVANJE ODGOJA (predmeti: Pedagogijska istraživanja - Naučno-istraživački rad 1 i 2), PEDAGOGIJA, DIDAKTIKA (predmeti: Temeljna nastavna umijeća (zajednički predmet) i Komunikacija u nastavi (zajednički predmet)) na Odsjeku za pedagogiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

Konkurs je objavljen 21. 3. 2020. godine i ostaje otvoren do 20. 4. 2020. godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-240, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Služba za pravne, poslove kvaliteta, personalne i opće poslove, svakim radnim danom od 9 do 12 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje


Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine