Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

,.Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/138, 02-01/141,02-01/146, 02-01/158, 02-01/159 i 02-01/162 od 30. 5. 2017. godine i  saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4515/17 od 27. 6. 2017. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje

K O N K U R S

za izbor

 

1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: ARHEOLOGIJA, GRANA: Srednji vijek (predmeti: Arheologija ranog srednjeg vijeka, Srednjovjekovna arheologija Bosne i Hercegovine, Stručni rad iz srednjovjekovne arheologije BiH), na Odsjeku za historiju, Katedra za arheologiju

1 izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA UMJETNOSTI, GRANA: UMJETNOST ANTIKE I SREDNJEG VIJEKA, UMJETNOST NOVOG VIJEKA (PREDMETI: Umjetnost ranog srednjeg vijeka, Umjetnost Bizanta, Umjetnost romanike i gotike, Umjetnost renesanse i baroka), na Odsjeku za historiju, Katedra za historiju umjetnosti

1 Izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA:  klasična filologija, latinski jezik (predmeti: Uvod u latinsku filologiju I i II, Pregled rimske književnosti I i II, Rimska književnost I, II, III i IV, Latinska historijska gramatika I i II, Metrika, Rimska književnost I: proza zlatnog vijeka, Rimska književnost II: poezija zlatnog vijeka, Starolatinski natpisi) na Odsjeku za romanistiku

1 izvršilac

4. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA, GRANA: SVJETSKA I BOSANSKOHERCEGOVAČKA HISTORIJA - SREDNJI VIJEK (predmeti: Opća historija ranog srednjeg vijeka (V-XI st.), Historija jugoistočne Evrope u ranom srednjem vijeku, Bosna u ranom srednjem vijeku, Crkva bosanska – IP, Odnos crkve i države u  srednjem vijeku, Bosansko društvo u srednjem vijeku, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Opća historija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka (XII-XV st.), Bosna u razvijenom srednjem vijeku, Smrt u srednjem vijeku - IP,  Stećci - IP, UVOD U HISTORIJSKU NAUKU I POMOĆNE HISTORIJSKE DISCIPLINE (predmet: Pomoćne historijske discipline) na Odsjeku za historiju

1 izvršilac

5. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: klasična filologija, latinski jezik (predmeti: Latinski jezik I, II, III i IV, Uvod u latinsku filologiju I i II, Pregled rimske književnosti I i II, Osnove latinskog jezika I i II, Rimska književnost I, II, III i IV, Metrika, Latinska historijska gramatika I i II, Lektira I, II i III, Lektira I, Lektira II, Metodika nastave stranog jezika i hospitacija I i II (FIL LAT 441 i 442), Srenjovjekovni latinitet, Rimska književnost I: proza zlatnog vijeka, Rimska književnost II: poezija zlatnog vijeka, Starolatinski natpisi) na Odsjeku za romanistiku

1 izvršilac

6. Asistent za oblast RUSKA KNJIŽEVNOST na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti/Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: SLAVISTIKA, RUSISTIKA, Ruska književnost, Kulturološke studije (PREDMETI: Uvod u rusku književnost, Ruski klasici XIX vijeka 1 i 2, Poetika ruskog romana (i ruska drama 19.v.), Ruska književnost XX vijeka 1 i 2, Ruska proza kraja XX stoljeća, Ruski postmodernizam 1 i 2, Kultura i civilizacija 1 i 2), na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti   (PONOVNI KONKURS)

1 izvršilac

  

Konkurs je objavljen 9. 9. 2017. godine i ostaje otvoren do 23. 9. 2017. godine.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

 

Kompletan tekst Konkursa, sa prijavom na Konkurs, možete preuzeti sa linka ispod.

Konkurs i prijava na Konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu