1. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titulu stručno zvanje magistra iz odgovarajuće oblasti nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
  2. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titulu i stručno zvanje magistra iz odgovarajuće oblasti nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini.
  3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titulu i stručno zvanje magistra iz odgovarajuće oblasti nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu nakon provedenog postupka sticanja uslova za upis na doktorski studij u skladu sa uvjetima konkursa/natječaja.
  4. Kandidati koji su stekli naučni stepen magistra historijskih nauka po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju, kojima se priznaje 60 (E)CTS bodova.
  5. Kandidati strani državljani prijavljuju se na konkurs pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine, uz uvjet da dostave rješenje o nostrifikaciji.