1. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titulu i stručno zvanje magistra književnosti naroda BiH na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
  2. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titulu i stručno zvanje magistra iz neke druge (ekvivalentne ili srodne) oblasti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu ili drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini;
  3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titulu i stručno zvanje magistra iz iste ili neke druge (ekvivalentne ili srodne) oblasti na drugoj visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu, a nakon provedenog postupka za stjecanje uvjeta za upis na Doktorski studij u skladu s odredbama konkursa;
  4. Kandidati koji su stekli naučni stepen magistra književnohistorijskih nauka ili neko drugo (ekvivalentno ili srodno) naučno zvanje po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju, kojima se priznaje 60 ECTS bodova.
  5. Kandidatima koji imaju pravo pristupa Doktorskom studiju i podnošenja prijave za upis smatrat će se i kandidati koji su stekli akademsku titulu i stručno zvanje magistra, odnosno naučno zvanje magistra nauka iz oblasti pojedinačnih južnoslavenskih književnosti, komparativne književnosti, stranih književnosti, dramskih umjetnosti, teatrologije, filmologije i sl.

Kandidati strani državljani prijavljuju se na Konkurs pod istim uvjetima kao i državljani Bosne i Hercegovine uz uvjet da dostave Rješenje o nostrifikaciji diplome / diploma o prethodno završenom univerzitetskom obrazovanju.