1. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija i akademsku titulu magistra ili ekvivalenta iz oblasti humanističkih ili srodnih nauka sa posebnim uklonom ka studiju književnosti, stečenu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
  2. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa iz oblasti humanističkih ili srodnih nauka sa posebnim uklonom ka studiju književnosti i/ili akademsku titulu magistra ili ekvivalenta, stečenu na drugoj visokoškolskoj ustanovi u zemlji i inostranstvu.
  3. Kandidati koji su stekli naučni stepen magistra iz oblasti humanističkih ili srodnih nauka sa posebnim uklonom ka studiju književnosti po predbolonjskom studiju, stečenu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu ili stečenu na drugoj visokoškolskoj ustanovi u zemlji i inostranstvu, po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju, kojima se priznaje 60 (E)CTS bodova.
  4. Kandidati strani državljani prijavljuju se na konkurs pod istim uslovima kao i državljani BiH, uz uslov da dostave rješenje o nostrifikaciji ranije stečenih zvanja.