UNIVERZITET U SARAJEVU                                                 

FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E N J E

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaje Komisija za ocjenu doktorskih disertacija i korigovane radne verzije projekta doktorskih disertacija kandidata:

 

Tarik Mehmedika, MA

            NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Provjera modela ličnosti u organizacijskom kontekstu

           

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

 

            Predsjednik: Dr. Dženana Husremović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  

             

Članovi:                     

  1. Jadranka Kolenović-Đapo, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  2. Maida Koso-Drljević, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Lejla Alimanović, MA

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Mogućnost nove cjelovitosti kroz komparativnu estetiku: čitanje muzike, slušanje književnosti

 

           

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

 

            Predsjednik: Dr. Edin Pobrić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  

             

Članovi:                     

  1. Nina Alihodžić-Hadžialić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  2. Muhamed Dželilović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Jasmin Medić, MA

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Utjecaj vojnih i političkih zbivanja na demografske promjene u Bosanskoj krajini od 1992. do 1995. godine

 

           

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

 

            Predsjednik: Dr. Amila Kasumović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  

             

Članovi:                     

  1. Zijad Šehić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  2. Amir Duranović, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKIH DISERTACIJA I KORIGOVANIH RADNIH VERZIJA PROJEKATA DOKTORSKIH DISERTACIJA KANDIDATA: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 02. 06. 2021. do 01. 07. 2021. godine.