UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

DOKTORSKA  DISERTACIJA – III CIKLUS STUDIJA

Dženana Telalagić, MA branit će na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofski fakultet doktorsku disertaciju pod naslovom Sintaksička struktura potvrdno-odričnih pitanja u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Odbrana je zakazana za 05. 07. 2022. godine u 10 sati, sala 82/I.

Pristup odbrani je slobodan.