UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET                                  

O B A V J E Š T E N J E

 

 Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 01-1101-79-1/18 od 19. 12. 2018. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1101-79-1/18 od 19. 12. 2018. godine sa pripadajućim izmjenama i dopunama broj: 01-20-142/21 od 24. 11. 2021. godine Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet objavljuje na svojoj oglasnoj ploči i web-stranici da se izvještaj Komisije Univerziteta i korigirana radna verzija doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti za sljedećeg kandidata:

Sinanudina Tatarevića, MA, zaposlen na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofski fakultet

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Kritička diskursna analiza dvaju medijskih narativa o diplomatskoj krizi u Zaljevu/Critical Discourse Analyisis of Two Media Narratives on the Gulf Diplomatic Crisis

 

            SASTAV KOMISIJE UNIVERZITETA ZA OCJENU I ODBRANU PROJEKTA, RADNE VERZIJE I DOKTORSKE DISERTACIJE:

 

            Predsjednik: Prof. dr. Elma Dizdar, Univerziteta u Sarajevu - Filozofski fakultet,  

             

Članovi:                     

  1. Prof.dr. Amra Mulović, mentorica, Univerziteta u Sarajevu - Filozofski fakultet,
  2. Prof.dr. Sabina Bakšić, Univerziteta u Sarajevu - Filozofski fakultet,
  3. Prof.dr. Munir Drkić, Univerziteta u Sarajevu - Filozofski fakultet (zamjenski član),

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED KORIGIRANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I IZVJEŠTAJA O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE DOKTORANTA: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog 1, prostorija 13/PR (čitaonica), radnim danima od 10:00 – 12:00 sati od 16. 11. 2023. godine do 15. 12. 2023. godine.