UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/67

Sarajevo, 09. 04. 2021. godine

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

Univerzitetu u Bordou, Francuska (Université Bordeaux Montaigne, France)

u studijskoj 2021/2022. godini

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Bordou moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (3 x 9 mjeseci).

 

IZNOS STIPENDIJE za studente:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR(za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

 

DOKUMENTACIJA:

Potrebno dostaviti Službi za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

Prijavni formular FF UNSA (popuniti elektronski, potpisati, dostaviti scan verziju)

Izjava kandidata o mobilnostima (popuniti elektronski, potpisati, dostaviti scan verziju)

Uvjerenje/Potvrda o upisu u aktuelni semestar (kopija)

Prepis ocjena (i prijevod na engleski ili francuski jezik)

   Kopija i prijevod diplome prethodnog ciklusa studija (Bachelor),  ukoliko kandidat poseduje

CV (isključivo format Europass; na engleskom ili francuskom jeziku)

Motivacijsko pismo (na engleskom ili francuskom jeziku)

Dokument koji potvrđuje poznavanje francuskog jezika (nivo B2)

Sken pasoša (samo prva stranica)

Nominacijsko pismo (dostaviti u word verziji)

Erasmus+ ugovor o učenju (Learning Agreement) – dostaviti u word verziji

*** OBAVEZNO PROČITATI NAPOMENE

 

 

ROK ZA PRIJAVE:

Poziv je objavljen 09. 04. 2021. godine, a krajnji rok za prijavu je 13. 05. 2021. godine.

 

PRIJAVA:

Za konkurs se isključivo prijavljujete Službi za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta koja Vam stoji na raspolaganju putem emaila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

KONTAKT OSOBE:  

 • Univerzitet Bordeaux Montaigne:

Claire LEVACHER; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.     

 • Filozofski fakultet:

Doc.dr. Amir Duranović, prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.   

Bisera Cero, MA, koordinator na Odsjeku za romanistiku, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

KORISNE INFORMACIJE:  

 

NAPOMENE:

 • Tokom sačinjavana Erasmus+ ugovora o učenju, ispunjava se samo dio “Before the mobility”. Osim osnovnih informacija o studentu, potrebno je:
 • U tabelu A (study programme at the receiving institution) unesite predmete koje planirate slušati na partnerskom Univerzitetu (za listu predmeta pogledati web stranicu partnerskog Univerziteta ili mailom kontaktirajte kontakt osobu sa Univerziteta Bordeaux).
 • U tabelu B (recognition at the sending institution) unosite ekvivalentne predmete sa matičnog Odsjeka (odnosno one za koje očekujete da će vam biti priznati). Birate predmete koji su 50% i više jednaki odnosno podudarni sa predmetima koje u istom semestru imate na FF UNSA. Obavezne konsultacije sa predmetnim profesorima i koordinatorom na matičnom Odsjeku i šefom Odsjeka.
 • Ugovor o učenju (u dijelu Responsible person at the Sending Institution) potpisuje Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju FF UNSA uz prethodne konsultacije i saglasnost akademskog koordinatora na Odsjeku i šefa Odsjeka.
 • svi traženi dokumenti moraju biti dostavljeni na u formatu i na jezicima naznačenim u dijelu DOKUMENTACIJA.
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir)
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.
 • mobilnost se odnosi na studijsku 2021/2022. godinu;
 • Prilikom prijave, odnosno slanja emaila sa dokumentnima, potrebno je u tekstu emaila navesti za koji univerzitet se odnosi prijava i sve dokumente priložiti zajedno, a ne u dijelovima: 1 email – 1 prijava;
 • Radi lakšeg definisanja dokumenata, obavezno stavite naslove dokumenata u skladu sa sadržajem (npr. ime.prezime.nazivdokumenta.pdf). Na ovaj način lakše se definiše šta ste dostavili, te je preglednije prilikom evaluacije;

 

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku Javnog poziva, partnerski Univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata), kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
 2. Partnerski Univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.
 3. Odabranom kandidatu će partnerski Univerzitet javiti rezultat prijave.

 

Budući da nije moguće odrediti buduće stanje pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini i svijetu, kao ni mogućnost njegovog potencijalnog ponovnog širenja, ukoliko se utvrdi da ne postoje uslovi za nesmetano obavljanje mobilnosti na partnerskoj instituciji, rezultati konkursa će biti poništeni, odnosno mobilnosti stopirane u cilje zaštite zdravstvenog stanja naših studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Potrebno je voditi računa da se troškovi oko vize, putovanja, smještaja i ostali popratni troškovi ne poduzimaju prije savjetovanja sa Službom za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

PRODEKAN  ZA

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD  I

MEĐUNARODNU AKADEMSKU SARADNJU

Doc. dr. Amir Duranović

PRILOZI: