POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/67

Sarajevo, 09. 04. 2021. godine

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

Univerzitetu u Bordou, Francuska (Université Bordeaux Montaigne, France)

u studijskoj 2021/2022. godini

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Bordou moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (3 x 9 mjeseci).

 

IZNOS STIPENDIJE za studente:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR(za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

 

DOKUMENTACIJA:

Potrebno dostaviti Službi za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

Prijavni formular FF UNSA (popuniti elektronski, potpisati, dostaviti scan verziju)

Izjava kandidata o mobilnostima (popuniti elektronski, potpisati, dostaviti scan verziju)

Uvjerenje/Potvrda o upisu u aktuelni semestar (kopija)

Prepis ocjena (i prijevod na engleski ili francuski jezik)

   Kopija i prijevod diplome prethodnog ciklusa studija (Bachelor),  ukoliko kandidat poseduje

CV (isključivo format Europass; na engleskom ili francuskom jeziku)

Motivacijsko pismo (na engleskom ili francuskom jeziku)

Dokument koji potvrđuje poznavanje francuskog jezika (nivo B2)

Sken pasoša (samo prva stranica)

Nominacijsko pismo (dostaviti u word verziji)

Erasmus+ ugovor o učenju (Learning Agreement) – dostaviti u word verziji

*** OBAVEZNO PROČITATI NAPOMENE

 

 

ROK ZA PRIJAVE:

Poziv je objavljen 09. 04. 2021. godine, a krajnji rok za prijavu je 13. 05. 2021. godine.

 

PRIJAVA:

Za konkurs se isključivo prijavljujete Službi za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta koja Vam stoji na raspolaganju putem emaila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

KONTAKT OSOBE:  

 • Univerzitet Bordeaux Montaigne:

Claire LEVACHER; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.     

 • Filozofski fakultet:

Doc.dr. Amir Duranović, prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.   

Bisera Cero, MA, koordinator na Odsjeku za romanistiku, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

KORISNE INFORMACIJE:  

 

NAPOMENE:

 • Tokom sačinjavana Erasmus+ ugovora o učenju, ispunjava se samo dio “Before the mobility”. Osim osnovnih informacija o studentu, potrebno je:
 • U tabelu A (study programme at the receiving institution) unesite predmete koje planirate slušati na partnerskom Univerzitetu (za listu predmeta pogledati web stranicu partnerskog Univerziteta ili mailom kontaktirajte kontakt osobu sa Univerziteta Bordeaux).
 • U tabelu B (recognition at the sending institution) unosite ekvivalentne predmete sa matičnog Odsjeka (odnosno one za koje očekujete da će vam biti priznati). Birate predmete koji su 50% i više jednaki odnosno podudarni sa predmetima koje u istom semestru imate na FF UNSA. Obavezne konsultacije sa predmetnim profesorima i koordinatorom na matičnom Odsjeku i šefom Odsjeka.
 • Ugovor o učenju (u dijelu Responsible person at the Sending Institution) potpisuje Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju FF UNSA uz prethodne konsultacije i saglasnost akademskog koordinatora na Odsjeku i šefa Odsjeka.
 • svi traženi dokumenti moraju biti dostavljeni na u formatu i na jezicima naznačenim u dijelu DOKUMENTACIJA.
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir)
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.
 • mobilnost se odnosi na studijsku 2021/2022. godinu;
 • Prilikom prijave, odnosno slanja emaila sa dokumentnima, potrebno je u tekstu emaila navesti za koji univerzitet se odnosi prijava i sve dokumente priložiti zajedno, a ne u dijelovima: 1 email – 1 prijava;
 • Radi lakšeg definisanja dokumenata, obavezno stavite naslove dokumenata u skladu sa sadržajem (npr. ime.prezime.nazivdokumenta.pdf). Na ovaj način lakše se definiše šta ste dostavili, te je preglednije prilikom evaluacije;

 

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku Javnog poziva, partnerski Univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata), kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
 2. Partnerski Univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.
 3. Odabranom kandidatu će partnerski Univerzitet javiti rezultat prijave.

 

Budući da nije moguće odrediti buduće stanje pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini i svijetu, kao ni mogućnost njegovog potencijalnog ponovnog širenja, ukoliko se utvrdi da ne postoje uslovi za nesmetano obavljanje mobilnosti na partnerskoj instituciji, rezultati konkursa će biti poništeni, odnosno mobilnosti stopirane u cilje zaštite zdravstvenog stanja naših studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Potrebno je voditi računa da se troškovi oko vize, putovanja, smještaja i ostali popratni troškovi ne poduzimaju prije savjetovanja sa Službom za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

PRODEKAN  ZA

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD  I

MEĐUNARODNU AKADEMSKU SARADNJU

Doc. dr. Amir Duranović

PRILOZI:


Programi mobilnosti