UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/82

Sarajevo, 17. 05. 2021. godine

JAVNI POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak studenata i osoblja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na:

UNIVERZITETU KONSTANZ, NJEMAČKA

u ljetnom semestru 2021/2022. studijske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Konstanz moguće su mobilnosti u okviru područja njemački jezik i književnost.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Filozofskog fakulteta (u trajanju od 4 mjeseca, isključivo ljetni semestar studijske 2021/2022. godine)
  • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja (5 radnih dana, 8 sati, zimski ili ljetni semestar 2021/2022. godine)
  • administrativno osoblje uključeno u internacionalizaciju (5 radnih dana, 8 sati, zimski ili ljetni semestar 2021/2022. godine).[1]

 [1] Prijave studenata isljučivivo se odnose na ljetni semestar 2021/2022. akademske godine, dok osoblje FF UNSA mobilnost može realizirati i u zimskom ili u ljetnom semestru 2021/2022. godine, uz napomenu da dokumentacija za prijavu mora biti dostavljena 6 mjeseci prije planirane mobilnosti.

 

ROK ZA PRIJAVE:

Poziv je objavljen 17. 05. 2021. godine i kranji rok za prijavu je 15. 10. 2021. godine.

 

PRILOZI: