UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET
                                                                                                                                                                            

Na osnovu člana 69. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/224 od 3. 7. 2023. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/267 od 14. 7. 2023. godine

o b j a v l j u j e

KONKURS
za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2023/2024. godini.
Pedagoško obrazovanje organizira se u dva ciklusa u toku zimskog i ljetnog semestra
akademske 2023/2024. godine.


Tekst konkursa možete prezeti ovdje: KONKURS za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2023/2024. godini (.pdf)

PRILOZI:

Primjeri uplatnica

Obrazac prijave