atlasDanas je u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Sarajevu upriličen svačani prijem povodom objavljivanja prvog Bosanskohercegovačkog lingvističkog atlasa: Fonetika te dodjela primjeraka saradnicima i saradnicama.

Projektom izrade Atlasa rukovodio je akad. Senahid Halilović, koji je, zajedno s dr. Mehmedom Kardašom, dr. Amelom Ljevo-Ovčina i dr. Emirom Mešanović-Meša dao najznačajniji autorski pečat Atlasu, u čijem je petogodišnjem nastanku sudjelovalo više od trideset stručnih saradnika i saradnica.

Poseban doprinos izradi Atlasa dao je dr. Nusret Drešković, koji je pomoću najsavremenijih računarskih alata i GIS-a načinio karte, Narcis Pozderac, koji je bio zadužen za tehničku obradu i prijelom te Tarik Jasenković koji dizajnirao korice Atlasa

U fonetskom tomu Bosanskohercegovačkog lingvističkog atlasa obrađena je građa koja je prikupljena od 1975. do 1986. i od 2016. do 2017. god. u 230 mjesnih govora širom BiH.

Klikom na sliku otvarate galeriju

Ovo je prvi lingvogeografski poduhvat ove vrste ne samo u BiH nego i na području štokavskog narječja i uopće u okviru srednjojužnoslavenskog jezika dijasistema.

Tehničku pomoć realizaciji projekta pružila je ANUBiH, a suizdavači Atlasa su Institut za jezik u Sarajevu i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Slavistički komitet objavio je krajem 2020. elektronsko izdanje prvog toma BLA.

(Način pristupa: https://slavistickikomitet.ba/Bosanskohercegovacki_lingvisticki_atlas.pdf.)

Sarajevo, 30. 10. 2021.

Slavistički komitet