Na osnovu člana 137. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/16), Vlada Kantona Sarajevo, kao predstavnik Osnivača Univerziteta u Sarajevu i Sindikat Univerziteta u Sarajevu, kao predstavnik zaposlenika Univerziteta u Sarajevu su zaključili Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu.

Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu uređuju se prava i obaveze Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu iz rada i po osnovu rada na Univerzitetu u Sarajevu.

Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu je objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj: 42/18.