Odsjek za anglistiku

 • Prof. dr. Lejla Mulalić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost, kulturološke studije
  Područja interesovanja:
  Savremeni britanski roman, savremeni škotski roman i kultura, historijski roman, postmoderne teorije historije, popularna historija, pitanje identiteta u književnosti 20. i 21. vijeka, viktorijanska književnost, filmske adaptacije britanskih romana, interkulturalizam u nastavi historije
  Telefon: + 387 33 253 244
 • Prof. dr. Srebren Dizdar, professor emeritus
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost, kulturološke studije, metodologija naučnoistraživačkog rada
  Područja interesovanja:
  Književnosti na engleskom jeziku, engleska/britanska književnost, američka književnost, postkolonijalna književnost, kulturološke studije, književno-kritičke teorije, historija književnosti, književna kritika, prevodilaštvo, metodologija naučnoistraživačkog rada, akademsko pisanje, publicistika, arhivistika, politologija, diplomatija i međunarodni odnosi, engleski jezik za posebne potrebe (ESP) za studente prava, ekonomije, političkih nauka
 • Prof. dr. Nedžad Leko
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: engleski jezik, lingvistika, savremeni engleski jezik
  Područja interesovanja:
  Generativna gramatika, sintaksa, morfologija
  Telefon: + 387 33 253 140
 • Prof. dr. Sanja Šoštarić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: književnost na engleskom jeziku, američka književnost, kulturološke studije
  Područja interesovanja:
  Američki transcendentalizam, američka književnost 20. stoljeća: modernizam, američka postmoderna književnost, američke kulturološke studije, ženske i feminističke studije, američka književnost 21. stoljeća, savremena američka kultura, književna teorija: postmodernizam, poststrukturalizam, dekonstrukcija, post-postmodernizam
  Telefon: + 387 33 253 189
 • Prof. dr. Merima Osmankadić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: engleski jezik, lingvistika
  Područja interesovanja:
  Morfosintaksa i sintaksa engleskog jezika, pragmatika, (kritička) analiza diskursa, sociolingvistika
  Telefon: + 387 33 253 185
 • Prof. dr. Ksenija Kondali
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: književnosti na engleskom jeziku, američka književnost, kulturološke studije, teorija književnosti
  Područja interesovanja:
  Anglofone književne i kulturne prakse, spacijalnost, studijesjećanja, filmske adaptacije književnih predložaka
  Telefon: + 387 33 253 272
 • Prof. dr. Amira Sadiković
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: engleski jezik, lingvistika, savremeni engleski jezik, prevođenje
  Područja interesovanja:
  Pismeno prevođenje (književno i neknjiževno), prevođenje i kultura, prevođenje i lingvistika, konferencijsko prevođenje (konsekutivno i simultano), školovanje prevodilaca
  Telefon: + 387 33 253 191
 • Prof. dr. Shahab Yar Khan
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: književnost na engleskom jeziku, engleska književnost
  Područja interesovanja:
  Shakespeare i renesansna književnost
  Telefon: + 387 33 253 140
 • Prof. dr. Ifeta Čirić-Fazlija
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost, američka književnost, kulturološke studije
  Područja interesovanja:
  Starija engleska književnost, engleska renesansna književnost, moderna i savremena (britanska i američka) drama, teatar apsurda, postmoderni(stički) teatar, feministička drama, filmske studije
  Telefon: + 387 33 253 188
 • Prof. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: engleski jezik, metodika
  Područja interesovanja:
  Rano učenje engleskog jezika, mirovni odgoj, interkulturalnost u nastavi engleskog jezika, filozifija nenasilja u odgojno-obrazovnom radu nastavnika, profesionalni razvoj nastavnika stranih jezika, kritička pedagogija u nastavi stranog jezika
  Telefon: + 387 33 253 165
 • Prof. dr. Melisa Okičić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: engleski jezik, lingvistika, savremeni engleski jezik
  Područja interesovanja:
  Engleski za posebne svrhe, usvajanje jezika, korpusna lingvistika, akademski engleski, metodologija u primijenjenoj lingvistici
  Telefon: + 387 33 253 245
 • Prof. dr. Selma Đuliman
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: engleski jezik, savremeni engleski jezik, prevođenje
  Područja interesovanja:
  Semantika, pragmatika, teorija i praksa prevođenja
  Telefon: + 387 33 253 191
 • Prof. dr. Nejla Kalajdžisalihović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: engleski jezik, lingvistika, savremeni engleski jezik
  Područja interesovanja:
  Savremeni engleski jezik, psiholingvistika, forenzička lingvistika, engleski jezik struke
  Telefon: + 387 33 253 244
 • Doc. dr. Nataša Stojaković
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: engleski jezik, lingvistika
  Područja interesovanja:
  Gramatika engleskog jezika, historija engleskog jezika
  Telefon: + 387 33 253 185
 • Doc. dr. Faruk Bajraktarević
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnosti (filologija)
  Grana:
  Anglistika: engleski jezik
  Telefon: + 387 33 253 272
 • Doc. dr. Nermina Čordalija
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: engleski jezik, lingvistika, savremeni engleski jezik
  Područja interesovanja:
  Morfosintaksa engleskog i bosanskog jezika, neurolingvistika, psiholingvistika
  Telefon: + 387 33 253 140
 • Davor Njegić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost, kulturološke studije
  Područja interesovanja:
  Engleska književnost, američka književnost, kulturološke studije, književna teorija i kritika, filmske adaptacije
  Telefon: + 387 33 253 272
 • Vedad Lihovac
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: engleski jezik, savremeni engleski jezik
  Područja interesovanja:
  Savremeni engleski jezik, lokalizacija, CAT alati
  Telefon: + 387 33 253 185
 • Alma Žero, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: engleski jezik, savremeni engleski jezik, metodika
  Područja interesovanja:
  Didaktika engleskog jezika, inkluzija u obrazovanju, rano učenje engleskog jezika, savremeni engleski jezik, književnost u nastavi engleskog jezika, projektno učenje, profesionalno usavršavanje i cjeloživotno učenje, obrazovne politike.
  Telefon: + 387 33 253 129
 • Srebrenka Mačković, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: književnost na engleskom jeziku, engleska književnost, američka književnost, kulturološke studije
  Područja interesovanja:
  Postkolonijalna književnost, afro-američka književnost, moderni britanski roman, filmske adaptacije romana na engleskom jeziku, historija Velike Britanije
  Telefon: + 387 33 253 188
 • Matea Tolić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 140
 • Dajana Zečić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Anglistika: engleski jezik, lingvistika, savremeni engleski jezik
  Područja interesovanja:
  (kritička) analiza diskursa, sistemska funkcionalna lingvistika, jezik medija, savremeni engleski jezik, akademski engleski jezik, sintaksa
  Telefon: + 387 33 253 129
 • Ulvija Tanović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 191