Odsjek za germanistiku

 • Doc. dr. Irma Duraković
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 187
 • Prof. dr. Vedad Smailagić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Germanistika: njemački jezik, lingvistika
  Područja interesovanja:
  Gramatika, jezik i mediji, jezik i kultura, diskursna analiza
  Curriculum Vitae:
  https://goo.gl/Y7CVHY
  Telefon: + 387 33 253 187
 • Prof. dr. Vahidin Preljević
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Germanistika: njemačka književnost, kulturologija
  Područja interesovanja:
  Njemački romantizam, austrijska književnost 19. i 20. stoljeća, njemačka i austrijska književnost 21. stoljeća, teorija kulture, književnost i historija ideja, historija kulture, historija popularne kulture, odnos književnosti i historije, književnost i filozofija, književnost i film
  Telefon: + 387 33 253 190
 • Prof. dr. Sanela Mešić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Germanistika: njemački jezik, lingvistika
  Područja interesovanja:
  Morfologija, sociolingvistika, pragmatika, teorija prevođenja
  Telefon: + 387 33 253 106
 • Prof. dr. Dario Marić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnosti (filologija)
  Grana:
  Germanistika: njemački jezik, lingvistika
  Područja interesovanja:
  Zvučni obrasci u interakciji na njemačkom jeziku, izgovorna norma njemačkog jezika, fonetska korekcija izgovora njemačkog jezika, proizvodnja govora i obrada govornih obavijesti, jezični obrasci u interakciji na njemačkom jeziku, strukture razgovora na njemačkom jeziku, leceburški jezik
  Telefon: + 387 33 253 186
 • Doc. dr. Alma Čović-Filipović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Germanistika: njemački jezik, lingvistika
  Područja interesovanja:
  Diskursna lingvistika, kognitivna lingvistika, jezik struke, semantika, kritička lingvistika, jezik i mediji, leksikologija
  Telefon: + 387 33 253 262
 • Doc.dr. Minka Džanko
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Germanistika: njemački jezik, lingvistika
  Područja interesovanja:
  Sociolingvistika, leksikologija, stilistika, pragmatika, analiza konverzacije
  Telefon: + 387 33 253 262
 • Doc.dr. Naser Šečerović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Germanistika: njemačka književnost
  Područja interesovanja:
  Njemačka i austrijska književnost moderne, historijski razvoj motiva, motiv oživljavanja, gnoza i književnost, Hermann Broch, odnos književnosti i ezoterijskih učenja
  Telefon: + 387 33 253 190
 • Doc. dr. Jasmina Mahmutović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 186
 • Lara Hedžić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Germanistika: njemački jezik, metodika nastave njemačkog jezika, lingvistika
  Područja interesovanja:
  Glotodidaktika, metodika i didaktika nastave njemačkog kao stranog jezika, kultura i civilizacija u nastavi njemačkog kao stranog jezika, analiza udžbenika njemačkog kao stranog jezika u Bosni i Hercegovini, obrazovanje i stručno usavršavanje nastavnika njemačkog kao stranog jezika, ispiti njemačkog kao stranog jezika, morfologija njemačkog jezika.
  Telefon: + 387 33 253 262
 • Mr. Mersiha Škrgić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Jezici i književnost (filologija)
  Grana:
  Germanistika: njemačka književnost, kulturologija
  Područja interesovanja:
  Književnost Mlade Njemačke, njemačka i austrijska književnost 20. i 21. stoljeća, kulturologija
  Telefon: + 387 33 253 276
 • Anja Orozović, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 276
 • Nedim Livnjak, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 106
 • Martin Schönemann, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Telefon: + 387 33 253 259