U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJA OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor lektora za oblast španski jezik

Poštovani/a,

Ured za podršku studentima kreće sa realizacijom projekta Prilagodba literature za studente sa djelimičnim ili potpunim oštećenjem vida. Projektom će biti osigurana prilagodba literature u digitalnom obliku, zvučnom zapisu i uvećanoj štampi za lakše praćenje nastave u na Univerzitetu u Sarajevu. Aktivnosti projekta povezane su sa promocijom i zaštitom osnovnih ljudskih prava, unapređenje i poboljšanje obrazovanja studenata sa oštećenjem vida, a sve kako bi bila povećana kvaliteta obrazovanja.

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJA OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj o angažovanju stranog lektora za engleski jezik u studijskoj 2020/2021. godini na Odsjeku za anglistiku

Poštovane dekanese, poštovani dekani,

Molimo da nastavnicima i saradnicima na Vašoj organizacionoj jedinici skrenete pažnju na nužnost vođenja evidencija u promijenjenom režimu odvijanja nastavnog procesa, kao i postupanje sa nastavnim materijalima:

  1. Potrebno je voditi evidenciju svih oblika održane nastave, konsultacija i provjere znanja u online režimu (datum, vrijeme, tematska jedinica, termini konsultacija, oblici i način provjere znanja) i dokumentovati ih, a nastavnici i saradnici se obavezuju da tu dokumentaciju čuvaju I na zahtjev organa i tijela organizacione jedinice / Univerziteta u Sarajevu dostave.
  2. Potrebno je pristupiti vršenju probnih testiranja/provjere kontinuiranig učenja kroz konsultacije i pojačati tutorski način rada te bodovati studente na temelju aktivnosti i samostalnog rada
  3. Materijale za nastavu obavezno učiniti dostupnim studentima postavljanjem na stranice e-nastave i slanjem kanalima e-komunikacije
  4. Šefovi  podorganizacionih jedinica na fakultetima/akademijama se obavezuju da svakog petka do kraja radnog vremena prodekanu za nastavu na svojoj organizacionoj jedinici dostave izvještaj o održanoj nastavi i drugim aktivnostima na predmetima u okviru podorganizacione jedinice (odsjek/katedra)

Obzirom da nam se javljaju studenti koji nemaju uvjete za polaganje online ispita, isti su dužni javiti se odgovornom nastavniku i prodekanu za nastavu i ima im se omogućiti polaganje ispita parcijalno ili integralno kad se za to steknu uslovi.

Također, potrebno je do daljnjeg odgoditi sve odbrane završnih radova na svim ciklusima studija.

S poštovanjem,

KABINET REKTORA

Univerzitet u Sarajevu

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJA OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje vanredni profesor na Odsjeku za sociologiju