POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

Iz Erasmus+ ureda Bosne i Hercegovine su nas obavijestili da je otvoren novi Erasmus+ poziv za dostavu aplikacija za 2016. godinu, objavljen 20. oktobra 2015. godine na oficijelnoj web stranici Evropske Komisije, link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG.

Ažurirani vodič kroz Erasmus+ programe možete naći na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm.  

Ovim putem vas obavještavamo da će Služba za međunarodnu saradnju u saradnji sa Erasmus+ uredom Bosne i Hercegovine organizovati info dan o Erasmus+ programima, i to 11. novembra 2015. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu o čemu ćete blagovremeno biti obavješteni i pozvani.

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF