POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/150

Sarajevo, 28. 10. 2022. godine

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je poziv za boravak na:

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN (HU), NJEMAČKA

u zimskom semestru 2022/2023. akademske godine

Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog Erasmus+ sporazuma, odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, a poštujući transparentnost i dosljednost procesa, objavljuje se poziv za mobilnost:

Država:                 SR Njemačka

Grad:                    Berlin

Institucija:             Univerzitet Humboldt

Erasmus kod:        D BERLIN13

Vrsta mobilnosti:  TRENING MOBILNOST (za učešće u multiplikativnom događaju u okviru strateškog partnerstva DIONE)

VIŠE  O PROJEKTU DIONE NA LINKU: www.dione-edu.eu).

Period realizacije: Od 05. do 09. 12. 2022. godine

Jezik treninga:       Engleski jezik

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • nenastavno osoblje FF UNSA uključeno u procese internacionalizacije
  • nastavno osoblje humanističkih nauka, jezika i filologije

 

ROK ZA PRIJAVE:

Poziv je objavljen 28. 10. 2022. godine i kranji rok za prijavu je 04. 11. 2022. godine.

 

PRILOZI:

  1. Poziv (pdf)
  2. Nominacijsko pismo (docx)

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF