POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

Univerzitetu u Bordou, Francuska (Université Bordeaux Montaigne, France)

u studijskoj 2019/2020. godini

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Bordou moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • nastavno osoblje za mobilnost u svrhu predavanja (1 mjesto, 5 radnih dana),  
  • nastavno osoblje za mobilnost u svrhu obuke (1 mjesto, 5 radnih dana) i
  • administrativno osoblje za trening (internacionalizacija) (1 mjesto, 5 radnih dana).

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je Javni poziv za studente i akademsko osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na:

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN (HU), NJEMAČKA

u ljetnom semestru 2019/2020. akademske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Humboldt-Universität zu Berlin moguće su mobilnosti u okviru područja filologija i historija.

(Usljed nedovoljnog broja prijava na Konkurs za prijavu studenata, akademskog i administrativnog osoblja, objavljen 27. 11. 2019. godine, u okviru ERASMUS+ programa /kreditna mobilnost/)

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE AKADEMSKOG I ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA NA

Univerzitet Lyon 2, Francuska (Université Lumière Lyon 2, France)

u ljetnom semestru 2019/2020. studijske godine

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente i nastavno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na:

UNIVERZITETU ŠLESKI U KATOWICAMA, POLJSKA

(University of Silesia in Katowice),

u ljetnom semestru 2018/2019. akademske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Šleski univerzitetu u Katowicama moguće su mobilnosti u okviru tamošnjeg Instituta za slavističku filologiju Filološkog fakulteta, odnosno pripadajućih područja u okviru ovih institucija. Slavic Studies, Literature and linguistics.

Rok za prijavu je 12. 01. 2019. godine.

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za nastavno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na:

UNIVERZITETU ARTOIS (UNIVERSITÉ d' ARTOIS), ARRAS,FRANCUSKA

u ljetnom semestru 2018/2019. akademske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Artois moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost i historija.

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta je pripremila dokument u kojem su sadržane dostupne informacije o otvorenim Erasmus+ konkursima za 2017. godinu (sve ključne akcije), te rokovima za prijavu do kojih možete poslati aplikaciju. Kao poseban dodatak, uradili su instrukcije za konkurisanje na dostupne EU fondove za međunarodnu obrazovnu saradnju i međunarodnu naučnoistraživačku/umjetničkoistraživačku saradnju za organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu (Erasmus+, IPA, HORIZONT). U ovim instrukcijama uključili su liste međunarodnih međuinstitucijskih sporazuma u okviru Erasmus+, Mevlane i bilateralne saradnje.

Ove informacije su također dostupne i na web stranici: http://www.erasmus-unsa.ba/eplus-konkurs-2017/

Instrukcije i informacije o dostupnim akcijama Erasmus+ programa za 2017. godinu za Univerzitet u Sarajevu

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF