UNIVERZITET U SARAJEVU – FILOZOFSKI FAKULTET

Franje Račkog 1, Sarajevo

website: https://www.ff.unsa.ba

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16. i 89/18.), člana 3., a u vezi sa članovima 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“,  broj: 19/21. i 10/22.), člana 13. Jedinstvenog Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-89/19 od 19. 9. 2019. godine, a u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40900-14/22 od 6. 10. 2022. godine, o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-04-5574-30/22 od 24. 2. 2022. godine, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, raspisuje 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ZA RADNO MJESTO:

  1. REFERENT - KURIR – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme

USLOVI: Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16. i 89/19.), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

  • SSS

PRIPADAJUĆA OSNOVNA NETO PLAĆA  990, 00 KM  (u skladu sa Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 47/22.)

RADNO VRIJEME: 40 sati sedmično (puno radno vrijeme)

MJESTO RADA: Sarajevo, Franje Račkog 1


KOMPLETAN TEKST JAVNOG OGLASA (.pdf)