Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17., 35/20., 40/20. i 39/21.), člana 104., 110. i 111. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog Fakulteta, broj: 02-01/189 od 28. 4. 2022. godine, Vijeće Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta objavljuje

KONKURS

ZA IZBOR DEKANA

(rukovodioca organizacione jedinice)

UNIVERZITETA U SARAJEVU - FILOZOFSKOG FAKULTETA

Dekan (rukovodilac organizacione jedinice) Fakulteta bira se na mandatni period od četiri (4) godine.

Kandidat za dekana (rukovodioca organizacione jedinice), treba da ispunjava uvjete u skladu sa članom 137.  Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17., 35/20., 40/20. i 39/21.) i članom 110. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine, i to:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu u Sarajevu - Filozofskom fakultetu;
 • da je član akademskog osoblja izabran u nastavno zvanje u skladu sa članom 93. stav (2) alineja a), b) i c) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17., 35/20., 40/20. i 39/21.), (redovni profesor, vanredni profesor, docent);
 • da redovni profesor ispunjava obaveze utvrđene u članu 94. stav (1) alineja g) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17., 35/20., 40/20. i 39/21.);
 • da je u radnom odnosu u nastavnoj bazi Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta, a da ima izbor u akademsko zvanje na Univerzitetu u Sarajevu - Filozofskom fakultetu;
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
 • da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;
 • da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Uz prijavu na konkurs zainteresirani kandidati dužni su priložiti:

 • Biografiju (CV) datiranu i potpisanu od strane kandidata;
 • Bibliografiju datiranu i potpisanu od strane kandidata;
 • Opis naučnog i stručnog rada;
 • Program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje državljanstvu;
 • Odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta;
 • Potvrdu da je u punom radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu - Filozofskom fakultetu, odnosno u radnom odnosu u nastavnoj bazi Fakulteta;
 • Ovjerenu izjavu da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
 • Ovjerenu izjavu da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 • Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
 • Ovjerenu Izjavu da se na istog ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“, na veb-stranici Fakulteta i veb-stranici Univerziteta u Sarajevu.

Konkurs ostaje otvoren  petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju putem pošte (preporučeno) na adresu:

Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo

sa naznakom

„Prijava na konkurs za izbor dekana“ – „ne otvarati“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


 PRILOG: Tekst konkursa (.pdf)