Senat Univerziteta u Sarajevu je na 4. sjednici održanoj 25. 01. 2017. godine donio Odluku kojom se usvaja Pravilnik o međunarodnim projektima na Univerzitetu u Sarajevu.

Pravilnikom o međunarodnim projektima Univerziteta u Sarajevu uređuju se postupci u vezi sa međunarodnim projektima čiji je potpisnik Univerzitet u Sarajevu. Pravilnik o međunarodnim projektima Univerziteta u Sarajevu se odnosi na sva lica koja učestvuju u realizaciji međunarodnih projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova, što uključuje pripremu, planiranje, izvršenje/realizaciju i okončanje projekta.