Senat Univerziteta u Sarajevu je na 24. sjednici održanoj 16. 07. 2014. godine usvojio Pravilnik o priznanjima i nagradama Univerziteta u Sarajevu (broj Odluke: 01-38-2828/14).

Pravilnikom o priznanjima i nagradama Univerziteta u Sarajevu utvrđuju se priznanja i nagrade koje dodjeljuje Univerzitet u Sarajevu, te uvjeti i postupak za dodjeljivanje istih.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznanjima i nagradama Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-2828/14 od 16. 07. 2014. godine.