1. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija i akademsku titulu magistra filozofije stečene na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
  2. Kandidati koji su stekli diplomu drugog  ciklusa studija i akademsku titulu magistra filozofije ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz odgovarajuće oblasti nauke na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini.
  3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija i akademsku titulu magistra filozofije  ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz odgovarajuće oblasti nauke na drugoj visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu, nakon provedenog postupka nostrifikacije i sticanja uslova za upis na doktorski studij u skladu sa uslovima konkursa.
  4. Kandidati koji su stekli naučni stepen magistra filozofskih nauka po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju, kojima se  priznaje 60 (E)CTS bodova.

Kandidati strani državljani prijavljuju se na konkurs pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine, uz uslov da dostave rješenje o nostrifikaciji.

 

NAPOMENA:

U akademskoj 2018 / 2019. godini neće se raspisivati konkurs za upis nove generacije doktorskih kandidata prema odluci Vijeća doktorskog studija Suvremena filozofija.