Odsjek za historiju

 • Prof. dr. Amir Duranović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Historija
  Grana:
  Uvod u historijsku nauku i pomoćne historijske discipline, svjetska i bosanskohercegovačka historija: novi vijek i savremeno doba
  Područja interesovanja:
  Uvod u historijsku nauku i pomoćne historijske discipline, metodologija historijskih istraživanja, historija historiografije, svjetska i bosanskohercegovačka historija novog vijeka i savremenog doba, savremena historija jugoistočne Evrope, savremena historija Bosne i Hercegovine, historija Jugoslavije
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/8093
  Telefon: + 387 33 253 161
 • Akademik, dr. Husnija Kamberović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Historija
  Grana:
  Svjetska i bosanskohercegovačka historija: novi vijek i savremeno doba
  Područja interesovanja:
  Historija Bosne i Hercegovine 19. i 20. stoljeća, historija Jugoslavije, nacionalni mitovi, nacionalni identiteti
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/2417
  Telefon: + 387 33 253 164
 • Prof. dr. Zijad Šehić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Historija
  Grana:
  Svjetska i bosanskohercegovačka historija: novi vijek i savremeno doba
  Područja interesovanja:
  Evropska i svjetska historija, bosanskohercegovačka historija: austrougarski period, međunarodna diplomatija
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/1523
  Telefon: + 387 33 253 153
 • Prof. dr. Esad Kurtović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Historija
  Grana:
  Svjetska i bosanskohercegovačka historija: srednji vijek
  Područja interesovanja:
  Historija srednjovjekovne Bosne
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/2407
  Telefon: + 387 33 253 160
 • Prof. dr. Salmedin Mesihović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Historija
  Grana:
  Svjetska i bosanskohercegovačka historija: stari vijek
  Područja interesovanja:
  Rimska republika, Veliki ilirski ustanak
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/1037
  Telefon: + 387 33 253 157
 • Prof. dr. Edin Radušić
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Historija
  Grana:
  Svjetska i bosanskohercegovačka historija: novi vijek i savremeno doba
  Područja interesovanja:
  Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću, historija Balkana u 19. stoljeću, historija diplomacije, orijentalizam
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/2333
  Telefon: + 387 33 253 155
 • Prof. dr. Amila Kasumović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Historija
  Grana:
  Svjetska i bosanskohercegovačka historija: novi vijek i savremeno doba
  Područja interesovanja:
  Ekonomska i pravna povijest, diplomatska povijest, mikrohistorija, marginalne skupine u prošlosti, Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/1063
  Telefon: + 387 33 253 252
 • Prof. dr. Emir Filipović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Historija
  Grana:
  Svjetska i bosanskohercegovačka historija: srednji vijek
  Područja interesovanja:
  Historija Bosne u kasnom srednjem vijeku, bosansko-osmanski odnosi do kraja 15. stoljeća, evropsko i bosansko srednjovjekovno viteštvo, srednjovjekovna evropska crkvena i politička historija, heraldika, srednjovjekovna paleografija, pomoćne historijske discipline
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/3463
  Telefon: + 387 33 253 156
 • Prof. dr. Fahd Kasumović
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Historija
  Grana:
  Svjetska i bosanskohercegovačka historija: novi vijek i savremeno doba
  Područja interesovanja:
  Politička, društveno-ekonomska i kulturna historija Osmanskog carstva, s posebnim akcentom na povijest Zapadnog Balkana u periodu od sredine 15. do kraja 19. stoljeća
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/1003
  Telefon: + 387 33 253 252
 • Prof. dr. Amra Šačić Beća
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Historija
  Grana:
  Svjetska i bosanskohercegovačka historija: stari vijek
  Područja interesovanja:
  Rimska provincijalna historija, historija Ilira, latinska epigrafija
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/8385
  Telefon: + 387 33 253 157
 • Mr. Melisa Forić Plasto
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Historija
  Grana:
  Metodika nastavnih predmeta humanističkih nauka
  Područja interesovanja:
  Metodika nastave historije, didaktika, savremena historija Bosne i Hercegovine, kultura sjećanja, obrazovne politike, udžbenici
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/10068
  Telefon: + 387 33 253 153
 • Minela Radušić, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Historija
  Grana:
  Svjetska i bosanskohercegovačka historija: novi vijek i savremeno doba
  Područja interesovanja:
  Socijalna historija Bosne i Hercegovine u 19. i prvoj polovini 20. stoljeća, historija medicine s fokusom na strategije suzbijanja infektivnih bolesti sanitetski personal i zdravstvene ustanove, zdravstvene politike Austro - Ugarske Monarhije i Kraljevine Jugoslavije
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/10069
  Telefon: + 387 33 253 161
 • Almir Peco, MA
  Područje (oblast):
  Humanističke nauke
  Polje:
  Historija
  Grana:
  Svjetska i bosanskohercegovačka historija: srednji vijek
  Područja interesovanja:
  Opća historija srednjeg vijeka, politička, ekonomska i društvena historija srednjovjekovne Bosne
  Curriculum Vitae:
  https://cris.cobiss.net/e-cris/bh/bs/researcher/9692
  Telefon: + 387 33 253 156