UNIVERZITET U SARAJEVU – FILOZOFSKI FAKULTET

Franje Račkog 1, Sarajevo

website: https://www.ff.unsa.ba

 

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16. i 89/18. i 44/22), člana 3., a u vezi sa članovima 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21. i 10/22.), člana 13. i 18.  Jedinstvenog Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-89/19 od 19. 9. 2019. godine, a u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-04-12820-30/23 od 20. 4. 2023. godine, (djelovodni broj protokola Fakulteta: 01/225 od 28. 4. 2023. godine) Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, raspisuje 

 JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

          ZA RADNO MJESTO:

 

  1. SAMOSTALNI REFERENT U UREDU DEKANA U SLUŽBI ZA PRAVNE, PERSONALNE I OPĆE POSLOVE 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, sa probnim radom od mjesec dana

 

          USLOVI: Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16. i      

                            89/18. i 44/22.), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

          - IV stepen stručnosti društvenog smjera/upravno-administrativni tehničar i radno iskustvo od dvije na istim ili sličnim poslovima.

 

PRIPADAJUĆA OSNOVNA NETO PLAĆA 1.122,00 KM  (u skladu sa Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 47/22.)

RADNO VRIJEME: 40 sati sedmično (puno radno vrijeme)

MJESTO RADA: Sarajevo, Franje Račkog 1

 


 

KOMPLETAN TEKST JAVNOG OGLASA (.pdf)