Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/214 od 31. 5. 2021. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-9-62/21 od 30. 6. 2021. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA, GRANA: SVJETSKA I BOSANSKOHERCEGOVAČKA HISTORIJA - SREDNJI VIJEK(predmeti: Rani srednji vijek, Kasni srednji vijek, Jugoistočna Evropa u ranom srednjem vijeku, Jugoistočna Evropa u kasnom srednjem vijeku, Bosna u ranom srednjem vijeku, Bosna u kasnom srednjem vijeku, IPBosansko kraljevstvo i Osmansko carstvo, IP Vlasi u srednjovjekovnoj Bosni, Odnos crkve i države u srednjem vijeku, Srednjovjekovna civilizacija, Bosansko društvo u srednjem vijeku, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, IP Stećci,IP Bosanska heraldička baština), UVOD U HISTORIJSKU NAUKU I POMOĆNE HISTORIJSKE DISCIPLINE (predmet:Pomoćne historijske discipline), na Odsjeku za historiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme


Konkurs je objavljen 30. 7. 2021. godine i ostaje otvoren do 13. 8. 2021. godine.

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine