Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/248 od 29. 6. 2021. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-12-45/21  od 22. 7. 2021. godine 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

Objavljuje poništenje

K O N K U R S A

za izbor

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANA: POSEBNE SOCIOLOGIJE (predmeti: Sociologija porodice, Sociologija prava, Socijalna ekologija, Sociologija konflikata, IP Sociologija konflikata, Sociologija odgoja i obrazovanja,IP Sociologija morala, IP Teorije društvene i državne strukture BiH, Sociologija moći i ljudskih prava), INTERDISCIPLINARNE HUMANISTIČKE NAUKE (predmeti: Metodika nastave sociologije, Metodička praksa) na Odsjeku za sociologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

Konkurs je bio objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na WEB stranici Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta u Sarajevu 25. 5. 2021. godine i bio otvoren do 8. 6. 2021. godine  i

 

U J E D N O

     Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/249 od 29. 6. 2021. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-12-44/21  od 22. 7.2021. godine 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

Objavljuje

K O N K U R S

za izbor

  1. Nastavnik u istom zvanju DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANA: POSEBNE SOCIOLOGIJE (predmeti: Sociologija porodice, Sociologija prava, Socijalna ekologija, Sociologija konflikata, IP Sociologija konflikata, Sociologija odgoja i obrazovanja,IP Sociologija morala, IP Teorije društvene i državne strukture BiH, Sociologija moći i ljudskih prava), INTERDISCIPLINARNE HUMANISTIČKE NAUKE (predmeti: Metodika nastave sociologije, Metodička praksa) na Odsjeku za sociologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme


Konkurs je objavljen 30. 7. 2021. godine i ostaje otvoren do 13. 8. 2021. godine.

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine