Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/194 od 26. 4. 2021. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-8-22/21 od 26. 5. 2021. godine  i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na organizacionom/podorganizacionom jedinicom/ama Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-04-44803-10/21 od 9. 12. 2021. godine, 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA na Odsjeku za psihologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme


Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine