Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj:  02-01/194 od 6. 5. 2020. godine, 02-01/56 od 8. 2. 2021. godine, 02-01/393 od 19. 10. 2021. godine,  02-01/42 od 7. 2. 2022. godine, 02-01/87 od 18. 2. 2022. godine, odlukâ Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa,  broj: 01-11-68/20 od 27. 5. 2020. godine, broj: 01-2-48/21 od 24. 2. 2021. godine, broj:  01-20-48/21 od 24. 11. 2021. godine,  broj: 01-4-102/22 od 30. 3. 2022. godine, broj: 01-9-61/22 od 29. 6. 2022. godine, odlukâ Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-04-44803-10/21 od 9. 12. 2021. godine, broj: 02-04-5574-30/22 od 24. 2. 2022. godine, 02-04-15900-28/22 od 14. 4. 2022. godine, broj: 02-0423327-34/22 od 9. 6. 2022. godine i Informacije Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, broj: 20-02-39259/20 od 9. 10. 2020. godine, Dopisa Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, broj:27/03-3-1608/22 od 25. 1. 2022. godine, Dopisa Odsjeka za sociologiju, broj:02-14/8 od 3. 2. 2022. godine, Dopisa Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta, broj:01/82 od 10. 2. 2022. godine, 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Engleski jezik, lingvistika (predmeti: Uvod u morfosintaksu, Morfosintaksa – nefinitne konstrukcije, Anglistička lingvistika 1/IP Anglistička lingvistika 1, Anglistička lingvistika 2/IP Anglistička lingvistika 2), i Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 (opći predmet)) na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Engleski jezik, prevođenje, (predmeti: Prevođenje i kulturološke studije, Uvod u teoriju prevođenja, Teorija i praksa prevođenja, Tehnike prevođenja, Stilovi i prevođenje), ANGLISTIKA: Engleski jezik, lingvistika, (predmet: Registri), ANGLISTIKA: Engleski jezik, savremeni engleski jezik, (predmeti: Savremeni engleski jezik 1) i Engleski jezik 1 i 2 (opći predmet) na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: FILOZOFIJA, GRANA: HISTORIJA FILOZOFIJE (predmeti: Historija filozofije I/1, Historija filozofijeI/2, Historija filozofije II/1, Historija filozofije II/2, Sokratova filozofija: suvremene interpretacije, Platonova filozofija: suvremene interpretacije, IP Prava životinja: moralni status životinja u historiji filozofije),PRAKTIČNA FILOZOFIJA (predmeti: Filozofija politike, Etika I, Etika II) na Odsjeku za filozofiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: ARHEOLOGIJA, GRANA: OPĆA ARHEOLOGIJA (predmeti: Konzervacija, Osnove etnologije, Muzeologija, Epigrafika i Numizmatika), ANTIKA (predmeti: Arheologija Grčke i Rima 1 i 2, Kasnoantička i starokršćanska arheologija, Iliri i grčki svijet, Iliri i rimski svijet, Arheologija antičke Bosne i Hercegovine, Historija stare Grčke, Historija starog Rima, Biblijska arheologija i Rimska provincijalna arheologija), na Odsjeku za historiju, Katedra za arheologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. ASISTENT za  PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANA: TEORIJSKA I HISTORIJSKA SOCIOLOGIJA (predmeti: Klasične sociološke teorije FIL SOC 209, Savremene sociološke teorije FIL SOC 214, IP Teorijska sociologija FIL SOC 309), POSEBNE SOCIOLOGIJE (predmet: IP Teorijska sociologija FIL SOC 503) na Odsjeku za sociologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-202 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine