Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu akademske 2008/09. godine započela je sa radom Katedra za arheologiju, kao izraz naraslih potreba bosanskohercegovačkog društva u ovom području, koje su u proteklim decenijama svojim radom najvećim dijelom pokrivali upravo saradnici sa ovog odsjeka od kojih se mogu izdvojiti: Esad Pašalić, Alojz Benac i Borivoje Čović.Od prve akademske godine u nastavnom procesu je kao domaći predavač imao dominantnu ulogu u njegovoj implementaciji prof. dr. Enver Imamović, dok su ostale predmete predavali angažirani vanjski saradnici i to: prof. dr. Boris Kavur (paleolit), prof. dr. Tihomila Težak-Gregl (neolit) i prof. dr. Boško Marijan (bronzano i željezno doba). Prvi voditelj Katedre je bio, tada mladi docent, prof.dr. Salmedin Mesihović. Tokom akademske 2009/10.godine je mr. Adnan Kaljanac izabran za prvog asistenta na Katedri za arheologiju, te je preuzeo zadatak infrastrukturne stabilizacije i razvoja samoodrživosti Katedre. Također, tokom ove akademske godine, mjesto prof. dr. Borisa Kavura preuzima prof. dr. Ivor Karavanić. Usljed nemogućnosti daljeg gostovanja na Katedri, mjesto prof. dr. Boška Marijana je popunio prof. dr. Hrvoje Potrebica. Oblast antičke arheologije preuzeo je, tada kao honorarni predavač, a kasnije i kao drugi uposlenik Katedre, prof. dr. Adnan Busuladžić. Konačno, jedan dio predmeta iz oblasti srednjovjekovne arheologije preuzeo je prof. dr. Krešimir Filipec, dok je drugi dio predmeta iz oblasti srednjega vijeka preuzeo prof. dr. Dubravko Lovrenović. Drugog stalnog uposlenika Katedra je dobila u jesen 2013. godine sa prof. dr. Adnanom Busuladžićem, a tadašnji asistent mr. Adnan Kaljanac, nakon sticanja doktorske diplome, izabran je u zvanje docenta. Par mjeseci kasnije za asistenta je izabran Edin Bujak, MA, a naredne godine kao uposlenik je u zvanje docenta izabrana doc. dr. Aiša Softić. Posljednjeg stalnog uposlenika Katedra je dobila u jesen 2015. godine izborom Jesenka Hadžihasanovića, MA u zvanje asistenta. U radu Katedre su tokom godina kao vanjski saradnici učestvovali: prof. dr. Mirza Hasan Ćeman, prof. dr. Ćazim Hadžimejlić, prof. dr. Nermin Sarajlić (Medicinski fakultet UNSA), prof. dr. Asja Mandić i prof. dr. Mevlida Operta (Prirodno-matematički fakultet UNSA).

Kao jedinica Univerziteta u Sarajevu, Katedra za arheologiju pri Filozofskom fakultetu je tokom godina učestvovala, bilo u svojstvu partnerske ili aplikantske institucije, u implementaciji više domaćih i međunarodnih projekata. Tokom akademske 2010/11. godine osoblje Katedre za arheologiju je učestvovalo u implementaciji projekta nabavke arheološke opreme za geofizička istraživanja i stipendiranje studenata apliciranog kod Ministarstva za kulturu i sport Federacije Bosne i Hercegovine. No,najznačajniji realizovani projekat je Tempus BIHERIT (BIHERIT TEMPUS 530755-TEMPUS-1-2012-1 BA-TEMPUS-JPCR) kroz koji se od oktobra 2012. do septembra 2014. godine vršila modernizacija postojećeg kurikuluma drugog ciklusa studija arheologije, razvoj heritage studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i promocija kulturnog naslijeđa kroz arheološka istraživanja na lokalitetima Đelilovac i Zecovi.

Početkom 2013. godine osoblje Katedre za arheologiju je pokrenulo inicijativu za osnivanje Instituta za arheologiju pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu koji je uspješno osnovan 31. 01. 2013. godine. Od tada je Institut implementirao niz projekata istraživanja arheološke baštine Bosne i Hercegovine od kojih su najznačajniji: Arheološki prethodni radovi istražnog karaktera – Plan preventivne prospekcije arheološkog potencijala na lokalitetu nacionalnog spomenika Arheološko područje – prahistorijsko naselje u Butmiru(implementirana tokom oktobra 2016. godine), arheološka istraživanja na lokalitetu Vranjače (implementirana tokom augusta 2017. godine), Druga faza  arheološkog projektaPreventivne prospekcije arheološkog potencijala na lokalitetu nacionalnog spomenika Arheološko područje – prahistorijsko naselje u Butmiru (implementirana tokom oktobra 2017. godine) i arheološka istraživanja na lokalitetu prahistorijskog naselja u Ripču i šireg areala lokaliteta Brandže (implementirana tokom juna 2017. godine).