Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 24. sjednici održanoj 12. 04. 2016. godine donio Odluku broj: 02-2961/16 kojom se usvaja Pravilnik o blagajničkom poslovanju Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o blagajničkom poslovanju Univerziteta u Sarajevu uređuju se u Rektoratu/organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu: naplate i isplate iz blagajne, te odgovornost za vođenje blagajne.