Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 20. sjednici održanoj 29. 12. 2015. godine donio Odluku kojom se usvaja Jedinstveni pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu (broj Odluke: 02-7921-1/15).

Jedinstvenim pravilnikom o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu utvrđuju se osnovi i mjerila za isplatu i obračun plaća, naknada i drugih primanja akademskom, naučnoistraživačkom, stručnom, administrativno-tehničkom i pomoćno-tehničkom osoblju Univerziteta u Sarajevu, naknade drugim osobama koje učestvuju u izvođenju nastavno-naučnog procesa i naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu/organizacionim jedinicama i druga pitanja koja se odnose na plaćenost rada osoblja Univerziteta u Sarajevu.